Nowe programy FNP. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiada wsparcie dla innowacyjnych projektów.

Nowe programy FNP. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapowiada wsparcie dla innowacyjnych projektów.

11 września, 2023 0 przez Redaktor

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła uruchomienie nowych programów wsparcia dla naukowców, które będą finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Celem projektów będzie rozwój badań naukowych o wysokim potencjale innowacyjnym i społecznym, a także wspieranie komercjalizacji wyników. FNP planujewesprzeć ponad 250 projektów z różnych dziedzin nauki, które będą realizowane w organizacjach badawczych w całym kraju. Programy FNP mają także na celu stymulację współpracy międzynarodowej, zacieśnienie współpracy między nauką a przedsiębiorcamioraz przyciągnięcie do Polski i wsparcienajzdolniejszych naukowców w polskim środowisku badawczym.

Dofinansowanie będzie można otrzymać w ramach programów: FIRST TEAM, Proof of Concept, Międzynarodowe Agendy Badawcze, TEAM-NET. Fundacja planuje też uruchomienie programu PRIME, będącego unikalną w Polsce ofertą dla naukowców, którzy stworzą zespoły projektowe zdolne do wprowadzenia pomysłu na rynek w dowolnej formie, zwłaszcza poprzez założenie spin-offów. Powyższe programy mają być finansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O środki będą mogli starać się naukowcy i grupy naukowców reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy, prowadzący wysokiej klasy badaniao dużym potencjale komercjalizacji.Finansowanie będzie przyznawane w drodze konkursu.

„Nowa unijna perspektywa to wielka szansa dla rozwoju nauki w naszym kraju. Cieszymy się, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej będzie nadal mogła wspierać wybitnych naukowców, realizujących badania na najwyższym światowym poziomie dzięki środkom, jakie są zaplanowane w programie FENG. Programy Fundacji w ramach FENG mają między innymi pomagać zespołom badawczym tworzyć spin-offy komercjalizujące wyniki badańi konsorcja naukowe, których celem jest komercjalizacja ściśle określonych dokonań naukowych. Nasze programy mają też pomóc budować centra doskonałości naukowej, rozwijać międzynarodowe zespoły naukowe wspierające karierę młodych naukowców oraz zacieśniać współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Bardzo nam również zależy na tworzeniu w Polsce atrakcyjnych miejsc pracy zarówno dla polskich badaczy, jak i dla tych, którzy pracują obecnie za granicą niezależnie od narodowości” – mówi prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz. 

Dwa oferowane w ramach FENG programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są zupełnymi nowościami (Proof of Concept i PRIME) isą szczególnie mocno ukierunkowane na budowę kompetencji zespołów w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji oraz na rozwój potencjału wdrożeniowego wyników badań, które powstały na wcześniejszym etapie. 

Proof of Concept (PoC) to nowy program skierowany do naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy w ramach realizacji dotychczasowych badań uzyskali wyniki obiecujące pod względem komercyjnym. Program ma pozwolić na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, weryfikację potencjału wdrożeniowego oraz wzrost poziomu gotowości technologicznej rozwiązania, co ma ułatwić komercjalizację rezultatów. Do programu mogą zgłaszać się zespoły badawcze, ale program może być realizowany we współpracy z przedsiębiorstwami. Łączny budżet programu PoC wynosi ponad 102 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie ok. 160 rocznych projektów do roku 2029. Kwota przeznaczona na jeden projekt wyniesie do 700 tys. zł.

PRIME to z kolei to program dla naukowców w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą wprowadzić wyniki swoich badań na rynek, z dodatkowo wspieraną ścieżką komercjalizacji w formie spin-offu. Program umożliwia stworzenie profesjonalnych zespołów projektowych i rozwój ich kompetencji w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji. Program wspiera opracowanie produktów odpowiadających na potrzeby rynkowe i przygotowaniestrategii najbardziej efektywnej ścieżki wprowadzenia produktu do praktyki gospodarczej. Wsparcie finansowe i niefinansowe udzielane jest ponadto dla nowopowstałych spin-offóww ciągu pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Projekty są selekcjonowane w drodze konkursu. Każda edycja programu podzielona jest na 3 fazy: rozwój zespołu (6 miesięcy), rozwój produktu (do 12 miesięcy) i rozwój spin-offu (ok. 12 miesięcy).Program ten jest na końcowym etapie przygotowań. Jego uruchomienie planowane jest w tym roku.

Pozostałe trzy spośród programów opracowywanych przez FNP to nowa odsłona działań, które w minionych latach pozwoliły już zbudować w naszym kraju światowej klasy zespoły badawcze i centra doskonałości. 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w naszym kraju nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi.Budżet programu wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych do 2029 roku. Jeden projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln złdla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence).

FIRST TEAM to program skierowany do młodych naukowców z całego świata (do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego), którzy chcą prowadzić w Polsce przełomowe badania. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 253 mln zł trafi w latach 2023-2029 do ok. 60 projektów.Każdy projekt trwa 4-5 lat i otrzyma ok. 3-4 mln zł dofinansowania. Ma to pozwolić ich twórcom budować zespoły naukowe realizujące przełomowe badania w Polsce, a także rozwijać współpracę z biznesem i ośrodkami badawczymi z całego świata.

Program TEAM-NET ma pomóc we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii na rynek. Celem programu jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w tematyce zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0. Jego budżet o łącznej wysokości 178 mln zł ma pozwolić sfinansować około 10 konsorcjów do 2029 roku, w ramach których badacze będą ściśle współpracowali z partnerami biznesowymi. Finansowanie będzie przyznawane na okres 4 lat i wyniesie ok. 15-17 mln zł na projekt.

Wszystkie informacje i harmonogram naborów do konkursów w poszczególnych programach znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to niezależna instytucja wspierająca rozwój nauki w naszym kraju. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. W ciągu 32 lat istnienia wsparła prace ponad 10 tys. polskich naukowców. Przyznaje także dorocznie Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. 

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Zdrowie w Polsce

Ochrona zdrowia w Polsce dziś jeszcze jest wyraźnie zdominowana przez placówki publiczne, lecz sektor prywatny systematycznie zwiększa swój udział w całym systemie. Jego obecną wartość szacuje się na 56 miliardów złotych, podczas gdy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 105 miliardów PLN. Prywatne wydatki stanowią już zatem nieco więcej niż ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju. Według szacunków analityków już za trzy lata mają one osiągnąć wartość 79 miliardów złotych.

Ponadto, także Krajowy Plan Odbudowy przewiduje inwestycje o wartości prawie 20 miliardów złotych w unowocześnienie systemu opieki medycznej, w tym również dalszą cyfryzację tego sektora. Wynika z tego, że firmy medyczne mają przed sobą fantastyczne perspektywy rozwoju.

Niestety, ze względu na to, że większość szpitali i klinik jest własnością publiczną, ich zarządzanie często jest zaniedbywane. To natomiast prowadzi do problemów z finansowaniem długów. W rezultacie, jednostki stają się niezdolne do przyciągania najlepszych specjalistów oraz mają problemy z inwestowaniem w nowe technologie mające polepszyć standardy i efektywność leczenia. Partnerstwo między ośrodkami publicznymi a prywatnym inwestorem staje się wobec tego coraz popularniejsze, by móc zapewnić niezbędne środki, choćby na nowe wyposażenie w obszarze diagnostyki obrazowej czy laboratoryjnej. Korzyści są tutaj obopólne – szpital się rozwija, a prywatny inwestor generuje stabilną, satysfakcjonującą stopę zwrotu.

Dojrzałość cyfrowa Polaków rośnie coraz szybciej, a wraz z nią zmieniają się ich wymagania odnośnie jakości i sposobu świadczenia usług medycznych. Pojawia się nowy rodzaj cyfrowych pacjentów, którym nie wystarcza opieka publicznej służby zdrowia, działającej w tradycyjny, offline’owy sposób i lekceważącej doświadczenia pacjentów.

Najmniej zadowolone są osoby młode (do 34 lat), wykształcone, mieszkające w dużych miastach i zarabiając powyżej 3 tys. złotych miesięcznie. Równocześnie ta sama grupa najliczniej reprezentuje klientów prywatnych placówek medycznych. Wśród powodów, dla których wybierają świadczenia spoza NFZ, wskazują:

  • krótszy czas oczekiwania na usługę (74%),
  • lepiej wykwalifikowany personel (22%),
  • bardziej zaangażowanych specjalistów (21%),
  • dogodne godziny, terminy wizyt oraz lokalizację (19%),
  • możliwość załatwienia wszystkiego przy jednej wizycie (18%),
  • brak opóźnień i kolejek (14%),
  • wyższy poziom życzliwości personelu (12%),
  • lepszy komfort leczenia (12%).

Rośnie zatem grupa pacjentów, którzy wybierają usługi medyczne na podstawie doświadczeń płynących z całego procesu leczenia (Patient Experience), a nie wyłącznie ich ceny. Aby przyciągnąć do siebie takie osoby trzeba zbudować system skoncentrowany na pacjencie - jego problemach, potrzebach i zadowoleniu z leczenia. 

Technologia daje ogromne możliwości w zakresie poprawiania jakości doświadczeń pacjentów. Zwłaszcza że Polacy są otwarci na cyfrowe innowacje i oczekują swobodnego dostępu do usług medycznych. Chcą umawiać się na wizytę lekarską z taką samą łatwością, z jaką zapisują się do fryzjera, otwierają konto w banku, czy kupują karnet na siłownię. Chętnie korzystają z rozwiązań samoobsługowych, jak internetowe portale pacjenta czy chatboty. 

Wykorzystują to prywatne placówki, które mają świadomość zmian zachodzących w postawach pacjentów i bacznie obserwują trendy. Centrum Medyczne CMP zdecydowało się uruchomić Wirtualnego Konsultanta — narzędzie do automatycznej rejestracji wizyt, posługujące się algorytmem sztucznej inteligencji. Dzięki wprowadzonej innowacji udało się zmniejszyć obciążenie infolinii o 30% w niespełna 2 miesiące. Badanie NPS wykazało, że rekordowa ilość pacjentów (82%) oceniła kontakt z infolinią jako dobry lub bardzo dobry. Wdrożenie Wirtualnego Konsultanta wpłynęło również pozytywnie na komfort i satysfakcję pracowników. 

Przyszłość nowych technologii w medycynie rysuje się w jasnych barwach – co do tego nie można mieć nawet cienia wątpliwości. Całodobowa dostępność czy nieustanny wzrost popularności akcesoriów do monitorowania funkcji organizmu (takich jak pulsometry, krokomierze) otwierają przed telemedycyną gigantyczne możliwości. Co więcej, pojawia się coraz więcej firm i startupów produkujących urządzenia, które ułatwiają zapewnienie lepszej opieki medycznej przez Internet.

Już dziś, spełniając zapotrzebowanie w zakresie telemedycyny, rośnie rynek produktów umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Według szacunków ekspertów, wartość tego rynku do końca 2027 roku na całym świecie ma wynieść 43 miliardy dolarów. Jego rozwój jest zgodny z najnowszymi trendami, które mają optymalizować działalność placówek medycznych poprzez zapewnienie pacjentom w jak najszerszym zakresie opieki w miejscu zamieszkania oraz interweniowanie tylko w koniecznych sytuacjach. Przewiduje się również, że cały globalny rynek opieki zdrowotnej online będzie rosnąć w tempie 14,5% rok do roku, co oznacza że w 2027 roku może on osiągnąć wartość 230,6 miliarda USD.

Ciekawostka tygodnia:

Work-life balance (bilans między pracą a życiem prywatnym) to koncepcja, która odnosi się do równoważenia czasu i wysiłku poświęconego pracy zawodowej z czasem przeznaczonym na życie osobiste, rodzinną i rekreację. To dążenie do harmonijnego pogodzenia wymagań związanych z pracą z potrzebami związanymi z życiem prywatnym. Osiągnięcie odpowiedniego work-life balance jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego.

Elementy składające się na work-life balance obejmują:

  1. Praca zawodowa: Wymagań związanych z pracą, takich jak czas przebywania w miejscu pracy, obowiązki zawodowe i poziom zaangażowania w pracę.
  2. Życie prywatne: Obejmuje to czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi, wypoczynek, hobby i inne czynności związane z życiem poza sferą zawodową.

Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest istotne dla utrzymania dobrej jakości życia. Osoby, które skupiają się wyłącznie na pracy, mogą doświadczać wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i trudności w relacjach rodzinnych. Z drugiej strony, ignorowanie obowiązków zawodowych może prowadzić do problemów finansowych i zawodowych.

Istnieje wiele strategii i praktyk, które mogą pomóc w osiągnięciu lepszego work-life balance, takie jak ustalanie klarownych granic między pracą a życiem prywatnym, planowanie czasu wolnego, umiejętne zarządzanie czasem, delegowanie zadań oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową. Równowaga ta może być zmienna i zależy od indywidualnych preferencji, celów życiowych oraz zmieniających się okoliczności zawodowych i osobistych.